Kallelse till extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.
Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 maj 2019, och
· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 maj 2019 skriftligen till OptiFreeze AB, Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 23 00 eller per e-post info@optifreeze.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn,

Source: Kallelse till extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.