Kommuniké från årsstämma i OmniCar Holding AB (publ)

Booking.com

Idag, den 24 maj 2019, hölls årsstämma i OmniCar Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade härutöver att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Booking.com

Stämman beslutade att inget

Source: Kommuniké från årsstämma i OmniCar Holding AB (publ)

Booking.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.